Celia Äänikirjat: Saavutettavaa Lukemista Jokaiselle

Celia tarjoaa suomalaisille saavutettavaa lukemista äänikirjojen muodossa. Saavutettavuuskirjasto Celian tavoitteena on edistää yhdenvertaista lukemista ja tarjota helppokäyttöisiä ja saavutettavia äänikirjoja kaikille lukemisesteisille henkilöille. Haluamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus nauttia kirjallisuuden tarjoamasta ilosta ja hyödystä, ikään, kykyyn ja kiinnostukseen katsomatta.

Keskeisimmät asiat:

 • Celia tarjoaa suomalaisille laajan valikoiman äänikirjoja
 • Äänikirjoilla on helppokäyttöinen ja saavutettava muoto
 • Tavoitteena on tarjota saavutettavaa lukemista kaikille lukemisesteisille henkilöille
 • Saavutettavuuskirjasto Celian julkaisupolitiikka edistää yhdenvertaista lukemista
 • Äänikirjojen avulla mahdollistamme lukemisen kaikille, ikään, kykyyn ja kiinnostukseen katsomatta

Celian Julkaisupolitiikan Tarkoitus

Celian julkaisupolitiikan tarkoituksena on luoda selkeät ja strategiset linjaukset kirjojen ja oppimateriaalien hankinnalle, muuntamiselle ja tuottamiselle. Politiikan toteuttamisen päätavoitteena on varmistaa lukijoiden yhdenvertaisuus lukemisessa, oppimisessa ja kirjallisuuden saatavuudessa. Julkaisupolitiikka perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja saavutettavuuden edistämiseen.

Haluan alleviivata, että Celian julkaisupolitiikka on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin. Tärkeimmät tavoitteemme ovat edistää yhdenvertaisuutta ja tasoittaa esteitä lukemisen ja oppimisen tiellä. Tämä tarkoittaa, että pyrimme tarjoamaan saavutettavia kirjoja ja oppimateriaaleja kaikille suomalaisille.

Linjaukset julkaisupolitiikassamme kattavat monia näkökulmia. Ne sisältävät muun muassa äänikirjojen muokkauksen ja tuottamisen, jotta ne ovat mahdollisimman saavutettavia lukemisesteisille henkilöille. Lisäksi painotamme kirjojen saatavuutta eri formaateissa ja käytettävyydessä kaikenlaisille lukijakunnille.

Julkaisupolitiikkamme linjaukset perustuvat tarkkaan analysoituihin asiakastarpeisiin ja -odotuksiin. Pyrimme koko ajan kehittämään julkaisumenetelmiämme ja -prosessejamme niin, että voimme paremmin vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Tavoitteenamme on tehdä äänikirjojen ja muiden tarjoamiemme julkaisujen kokemuksesta mahdollisimman helppokäyttöinen ja nautinnollinen kaikille.

Käyttäjien Tarpeiden Täyttäminen Parhaalla Mahdollisella Tavalla Celian Julkaisuilla

Celia panostaa käyttäjien tarpeiden täyttämiseen kaikessa julkaisutoiminnassaan. Tavoitteena on tarjota monipuolinen ja kattava valikoima äänikirjoja ja muita aineistoja, jotka vastaavat eri käyttäjien tarpeisiin. Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys ovat keskeisiä periaatteita, joiden avulla varmistetaan että kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nauttia lukemisen ilosta.

Celian julkaisuvalikoima pyrkii vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Olipa kyseessä kaunokirjallisuuden ystävä, oppimateriaalien tarpeessa oleva opiskelija tai visuaalisen lukemisen haasteista kärsivä henkilö, Celia haluaa tarjota sopivan aineiston jokaiselle käyttäjälle. Käyttäjien tarpeiden tunnistaminen on tärkeää, jotta Celia voi tehdä järkeviä hankintapäätöksiä ja kehittää julkaisujaan entistä paremmin vastaamaan käyttäjien odotuksia.

Saavutettavuuden ja käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi Celia tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten järjestöjen ja käyttäjäkuntien kanssa. Tämä auttaa Celiaa ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita ja kehittämään julkaisujaan vastaamaan näitä tarpeita. Celia myös huomioi teknologian kehityksen ja pyrkii hyödyntämään uusia ratkaisuja, joilla voidaan parantaa saavutettavuutta ja käyttäjäkokemusta julkaisuissa.

Käyttäjien tarpeiden täyttäminen

Celian julkaisutoiminnassa käyttäjien tarpeiden täyttäminen on ensisijaisen tärkeää. Tämä tarkoittaa muun muassa:

 • Saavutettavien äänikirjojen tarjoamista eri kielillä
 • Kattavan valikoiman tarjoamista eri genreissä ja aiheissa
 • Teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä, kuten älylaitteiden ja sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • Käyttäjien palautteen huomioimista ja julkaisujen jatkuvaa kehittämistä

”Panostamme siihen, että käyttäjät voivat nauttia lukemisen ilosta ja hyödystä, oli kyseessä sitten kaunokirjallisuus, oppimateriaali tai muu kirjallisuuden muoto. Haluamme varmistaa, että jokainen käyttäjä pystyy käyttämään Celian julkaisuja saavutettavalla ja helppokäyttöisellä tavalla. Käyttäjien tarpeiden täyttäminen on meille kunnia-asia.”, toteaa Celian julkaisupäällikkö Anna Virtanen.

Celian Julkaisuperiaatteet Suhteessa Muiden Toimijoiden Tuotantoihin

Celian julkaisuperiaatteisiin kuuluu yhteistyön painottaminen kaupallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on välttää päällekkäistä tuotantoa kustantajien kanssa ja hyödyntää kustantajien tuottamaa aineistoa omassa tuotannossaan. Celian julkaisuperiaatteet perustuvat yleisiin suosituksiin, periaatteisiin ja ohjeistuksiin kirjojen ja oppimateriaalien hankinnassa ja tuottamisessa.

Yhteistyö kaupallisten ja muiden toimijoiden kanssa on keskeinen osa Celian julkaisuperiaatteita. Tämä lähestymistapa mahdollistaa päällekkäisen tuotannon välttämisen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Celian tavoitteena on tarjota saavutettavia teoksia lukemisesteisille henkilöille yhteistyön avulla. H2 ja tuomalla yhteen kaupalliset ja muut toimijat, Celian julkaisut ovat monipuolisempia ja paremmin saatavilla kaikille kiinnostuneille lukijoille.

Celia ja Äänikirjat

Celia tarjoaa monipuolisen valikoiman äänikirjoja, jotka ovat saavutettavia ja helppokäyttöisiä lukemisesteisille henkilöille. Vaikka äänikirjoja tuotetaan jo kaupallisessa tuotannossa, Celia julkaisee omia äänikirjojaan täydentämään kaupallisten julkaisujen tarjontaa. Tämä mahdollistaa yhdenvertaisen lukemisen kaikille, oli kyse sitten kaunokirjallisuudesta, oppimateriaalista tai muista kirjallisista teoksista.

Tulevaisuudessa äänikirjojen kehitys jatkuu ja niiden ominaisuudet voivat muuttua. Celia pyrkii seuraamaan aktiivisesti äänikirjamarkkinoiden kehitystä ja vastaamaan käyttäjien tarpeisiin tarjoamalla uusia ja innovatiivisia äänikirjatuotteita. Celia haluaa varmistaa, että jokainen lukemisen ilosta kiinnostunut saa mahdollisuuden nauttia äänikirjoista.

”Äänikirjojen suosio on kasvanut viime vuosina huimasti, ja Celia haluaa pysyä mukana tässä kehityksessä. Tulevaisuudessa äänikirjojen merkitys lukemisessa voi jopa kasvaa entisestään. On tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus päästä osalliseksi kirjallisuudesta, oli sitten kyse fyysisistä kirjoista, e-kirjoista tai äänikirjoista.” kertoo Celia Äänikirjat -tiimin johtaja Maija Virtanen.

Äänikirjat mahdollistavat lukemisen monelle sellaisellekin henkilölle, joilla on vaikeuksia perinteisen kirjojen lukemisen kanssa. Ne tarjoavat vaihtoehdon ja mahdollisuuden nauttia tarinoista ja tiedonjakamisesta äänimuodossa. Celia haluaa olla edelläkävijä saavutettavan lukemisen saralla ja tarjota asiakkailleen laadukkaita äänikirjoja eri aihealueilta ja eri kielillä.

Äänikirjojen suosio tulevaisuudessa voi avata uusia mahdollisuuksia myös kirjailijoille ja kustantajille. Tämän seurauksena voi syntyä uudenlaisia tapoja tuottaa ja kuluttaa kirjallisuutta äänimuodossa. Celia haluaa olla mukana tässä kehityksessä ja edistää saavutettavaa ja laadukasta lukemista kaikille suomalaisille.

Saavutettavuus Celian Julkaisupolitiikassa

Celian julkaisupolitiikka painottaa saavutettavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Tavoitteena on tarjota aineistoja, jotka ovat helposti saavutettavia ja helppokäyttöisiä kaikille lukemisesteisille. Saavutettavuuden käsite kattaa kuitenkin enemmän kuin vain kirjojen ominaisuudet. Se sisältää myös käyttäjien taidot, opastuksen ja apuvälineiden hyödyntämisen.

Celian julkaisemien aineistojen saavutettavuus perustuu käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää ja nauttia kirjojen tarjonnasta riippumatta siitä, millaisia erityistarpeita heillä on. Celia pyrkii kehittämään tulevaisuudessa entistä saavutettavampia kirjoja ja oppimateriaaleja, jotta lukeminen olisi mahdollista ja helppoa kaikille.

Saavutettavuuden edistäminen

Saavutettavuutta edistetään Celian julkaisupolitiikassa eri tavoin. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi ääni- ja braillekirjojen saatavuuteen. Celia tarjoaa monipuolisen valikoiman äänikirjoja eri aihealueilta, jotta erilaisista kiinnostuksen kohteista löytyisi jokaiselle jotain. Braillekirjat puolestaan mahdollistavat pistekirjoituksen avulla lukemisen henkilöille, jotka eivät näe tai pysty hyödyntämään perinteisiä kirjoja.

Käyttäjäystävällisyys on myös tärkeä osa Celian julkaisupolitiikkaa. Celia pyrkii tarjoamaan selkeitä ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä, jotta asiakkaat voisivat navigoida ja käyttää Celian aineistoja vaivattomasti. Opastusta ja tukea tarjotaan tarvittaessa, jotta kaikilla käyttäjillä olisi mahdollisuus hyödyntää Celian tarjoamia palveluita.

Esimerkki äänikirjoista käyttäjäystävällisyyden näkökulmasta

Tarkastellaan seuraavassa taulukossa erilaisia äänikirjojen ominaisuuksia käyttäjäystävällisyysnäkökulmasta:

Äänikirjan ominaisuusKäyttäjäystävällisyys
Helppo hallintaÄänikirjat ovat helposti hallittavissa ja navigoitavissa eri laitteilla.
Selkeä äänenlaatuÄänikirjojen äänenlaatu on korkea ja selkeä, jotta ne olisivat kuunneltavissa myös kuulovammaisille.
TekstivastineetÄänikirjoissa on saatavilla myös tekstimuotoinen versio, jotta visuaalisesti lukeminen olisi mahdollista esimerkiksi kuulonäkövammaisille.

Kaikki nämä ominaisuudet edistävät äänikirjojen käyttäjäystävällisyyttä ja saavutettavuutta. Celia jatkuvasti kehittää ja parantaa tuotteitaan vastaamaan käyttäjien tarpeita entistä paremmin.

Saavutettavuuden merkitys

Saavutettavuus Celian julkaisupolitiikassa on tärkeää, koska se mahdollistaa kaikille lukemisesteisille henkilöille yhdenvertaisen mahdollisuuden lukemiseen ja kirjallisuuden hyödyntämiseen. Saavutettavuus varmistaa, että kaikki voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, oppia uutta ja nauttia lukemisen ilosta.

Celian julkaisupolitiikka pyrkii vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja kehittymään saavutettavuuden edelläkävijänä. Tavoitteena on tarjota aineistoja, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja tarjoavat parhaimman mahdollisen lukukokemuksen. Saavutettavuuden jatkokehittäminen on olennainen osa Celian tulevaisuuden suunnitelmia, jotta jokainen lukemisesteinen henkilö voi hyödyntää kirjoja ja oppimateriaaleja.

Tutustu äänikirjapalveluihin ja aloita ilmainen kokeilujakso!

Demo Image
Demo Image
Demo Image
Demo Image
Alk. 9,99€ /kk
(kokeilujakso 40 päivää)
Alk. 9,99€ /kk
(kokeilujakso 30 päivää)
Alk. 11,99€ /kk
(kokeilujakso 30 päivää)
Alk. 16,99€ /kk
(kokeilujakso 45 päivää)
 • Kielet: Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä.
 • Valikoima: Uusimmat kirjat ja klassikot.
 • Kielet: Tarjolla Suomi, Englanti, Ruotsi, Saksa, ja Espanja.
 • Valikoima: Uusimmat bestsellerit ja ajattomat klassikot.
 • Kielet: Suomi, Ruotsi ja  Englanti.
 • Valikoima: Uutuudet ja klassikot.
 • Kielet: Suomi, Ruotsi ja Englanti, .
 • Valikoima: Eniten suomalaisia klassikoita ja äänikirjoja. Ei kaikkia uutuuksia.
Tilausvaihtoehdot:
 • Basic (20h/kk) 9,99€/kk.
 • Premium (100h/kk) 14,99€/kk.
 • Unlimited (rajaton kuuntelu) 16,99€/kk.
 • Perhetilaus: Alkaen 22,98€, sisältää rajattoman kuuntelun. 
Tilausvaihtoehdot:
 • Basic (20h kuuntelua) 9,99€/kk
 • Premium (100h kuuntelua) 14,99€/kk
 • Perhetilaus: Lisää profiileja +4,90-5,99€/kk per käyttäjä.
Tilausvaihtoehdot:
 • Pronssi-tili (30h kuuntelua) hintaan 11,99€/kk.
 • Kulta-tili (rajaton kuuntelu) hintaan 16,99€/kk.
 • Perhetilaus: Saatavilla 20,99-27,99€/kk, riippuen käyttäjien määrästä (enintään 4 käyttäjää).
Tilausvaihtoehdot:
 • Elisa Kirja Mini (20h/kk) 9,99€/kk.
 • Elisa Kirja Premium (110h/kk) 16,99€/kk.
 • Ei perhetilaus vaihtoehtoa.
 • Mahdollisuus ostaa yksittäisiä kirjoja.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,8/5
 • Lisäominaisuudet: Nopeuden säätö, synkronointi, kirjanmerkit, muistiinpanot, torkku.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,7/5
 • Muuta: Yksittäisten kirjojen osto, 2x kuuntelunopeus, laitteiden synkronointi, torkkuominaisuus.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,3/5
 • Muuta: Helppokäyttöisyys, 2x kuuntelunopeus, laitteiden synkronointi, torkkuominaisuus, lukulista sekä mahdollisuus lisätä kirjanmerkkejä ja muistiinpanoja.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,8/5
 • Lisäominaisuudet: Kirjat säilyvät tilauksen päättymisen jälkeen, 2x kuuntelunopeus, laitteiden sykronointi, torkkuominaisuus ja kirjainmerkit. 
Arvosana 4,8/5
Arvosana 4,6/5
Arvosana 4,5/5
Arvosana 4,0/5
Arvioi tämä sivu

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top